překlady se soudním ověřením,
tlumočení,
eventy
Übersetzungen mit Beglaubigungsvermerk,
Dolmetschen,
Events

Kontakt


INFO

Překládáme, tlumočíme, podílíme se na organizaci přeshraničních akcí, zpracováváme i rozsáhlé literární odborné sborníky a almanachy pro galerie, muzea a jiné zadavatele.
Naši dílnu opustí pouze produkty, které jsou bezchybné. Dbáme na jednotnost terminologie a významových slovních spojení v technických, právních a obecně odborných textech. Zároveň respektujeme skutečnost, že jazyk zůstává živým organismem a neustále se vyvíjí.


Wir übersetzen, dolmetschen und beteiligen uns an der Organisation von grenzüberschreitenden Veranstaltungen, bearbeiten auch umfangreiche Literatursammlungen und Nachschlagewerke für Galerien, Museen und andere Auftraggeber.
Nur einwandfreie Produkte verlassen unsere Werkstatt. Wir achten auf die Konsistenz von Begriffen und Wortbedeutungen in technischen, juristischen und allgemein fachlichen Texten. Gleichzeitig respektieren wir, dass Sprache ein lebendiger Organismus bleibt und sich weiterentwickelt.


KRÁTCE A STRUČNĚ • KURZ UND BÜNDIG

Po ukončení humanitního studia a dekádě v cestovním ruchu jsem se věnoval německým reáliím. Od roku 1995 působím jako tlumočník a překladatel německého a českého jazyka a poskytuji profesionální obousměrné překlady volitelně i se soudním ověřením. Překládám pro orgány veřejné moci, fyzické i právnické osoby.

Nach dem Abschluss eines geisteswissenschaftlichen Studiums und einem Jahrzehnt in der Tourismusbranche habe ich mich der deutschen Landeskunde zugewandt. Seit 1995 bin ich als Dolmetscher und Übersetzer für Deutsch und Tschechisch tätig und biete professionelle Zweiwegeübersetzungen mit optionaler amtlicher Beglaubigung an. Ich übersetze für Behörden, Privatpersonen und juristische Personen.

Staráme se o Vás • Wir kümmern uns um Sie

Vždy Vás rádi podpoříme a pomůžeme s úpravou textů, zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit Vaše problémy. • Unser engagiertes Support-Team ist immer gerne bereit Sie bei der Bearbeitung von Texten zu unterstützen, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme zu helfen.

Tomáš Vorel, překladatel • Übersetzer

Naďa Vorlová, Technická podpora, příprava textů, zpracování účetnictví, všestranná podpora • Technischer Support, Textaufbereitung, Buchhaltungsabwicklung, Rundumbetreuung

Několik užitečných pokynů a odpovědí • Einige nützliche Hinweise und Antworten

Osvědčený postup: zaslat naskenovaný dokument, nebo ho osobně doručit, po vyhotovení překladu je třeba se dostavit i s originálem nebo s úředně ověřenou kopií originálu (provádí CzechPoint, radnice nebo notář). Originál a překlad spojím, orazítkuji a přiložím očíslovanou ověřovací doložku. • Bewährte Vorgehensweise: Schicken Sie bitte ein eingescanntes Dokument oder geben Sie es persönlich ab; nach der Übersetzung müssen Sie mit dem Original oder einer beglaubigten Kopie des Originals (von CzechPoint, dem Rathaus oder einem Notar) persönlich erscheinen. Ich füge das Original und die Übersetzung zusammen, stemple sie ab und füge eine nummerierte Beglaubigungsklausel bei.

Tlumočím konsekutivně i simultánně. Na každém úkonu je třeba se dohodnout osobně (+420 606 404 443), prosím o zavolání. • Ich dolmetsche konsekutiv und simultan. Jede Sitzung muss persönlich vereinbart werden (+420 606 404 443), rufen Sie mich bitte an.

Řada kolegů nerada hovoří o cenách, především díky mnohdy jen svízelně odhadnutelné pracnosti úkonu. U nás je tomu takto: Překlady počítáme na požádání buď v normostranách, normořádcích (ustálený zvyk u německé klientely), nebo ve slovech. Údaj ve slovech si může každý přímo zjistit v editoru (vyjma PDF dokumentů) a je pro zákazníka nejsrozumitelnější. Naše ceny nepředstavují dogma, vždy je možné se dohodnout. SMĚRNÁ CENA PŘEKLADU za slovo se pohybuje od 1,50 Kč až 2,00 Kč podle náročnosti textu. Pro kvalifikovanou kalkulaci je nutné text nejdřívě vidět. Zašlete nám ho, pokud je to možné. Při TLUMOČENÍ se jedná o případ od případu, cenová dohoda se tedy odvíjí od konkrétního případu. • Viele Kollegen sprechen nicht gerne über Preise, vor allem wegen des oft schwer abzuschätzenden Arbeitsaufwands der Aufgabe. Bei uns ist dies wie folgt der Fall: Wir berechnen Übersetzungen auf Wunsch entweder in Normseiten, Normzeilen (bei deutschen Auftraggebern üblich) oder in Wörtern. Die Wortzahl kann direkt im Editor überprüft werden (außer bei PDF-Dokumenten) und ist für den Kunden am nachvollziehbarsten. Unsere Preise stellen kein Dogma dar, es ist immer möglich, eine Einigung zu erzielen. Der PREIS PRO WORT reicht von 1,50 CZK bis 2,00 CZK, je nach Komplexität des Textes. Für eine qualifizierte Kalkulation ist es notwendig, den Text vorher gesehen zu haben. Bitte senden Sie uns diesen nach Möglichkeit zu. Beim DOLMETSCHEN handelt es sich um eine Fall-zu-Fall-Basis, so dass die Preisvereinbarung vom konkreten Fall abhängt.

Nové dotační období: Interreg Česko – Sasko 2021–2027
Neue Förderperiode: Interreg Sachsen – Tschechien 2021-2027

NĚKTEŘÍ NAŠI PARTNEŘI • EINIGE UNSERER PARTNER

Dlouhodobé vztahy se zákazníky jsou pro nás důležité. Neustále se vyvíjíme, rozšiřujeme nabídku a pronikáme do nových oblastí.
Langfristige Kundenbeziehungen sind uns wichtig. Wir entwickeln uns ständig, erweitern unser Angebot und gehen neue Wege.

Publikace pro odbornou veřejnost
Veröffentlichungen für die Fachöffentlichkeit

Apps

Sborník • Sammelwerk: Beckmann/Dix/Hubbuch

Na papíře • Auf Papier: Max Beckmann, Otto Dix und Karl Hubbuch
(Řada publikací Muzea umění Bayreuth – svazek 20 • Schriftenreihe des Kunstmuseum Bayreuth – Band 20), brožované vydání • gebundene Ausgabe – 01.06.2006

Německé vydání • Deutsche Ausgabe von Marina von Assel (autorka, předmluva, přispěvovatel • Autor, Vorwort, Mitwirkende), Dirk Blübaum (autor, předmluva, přispěvovatel • Autor, Vorwort, Mitwirkende), Jiří Vykoukal (předmluva • Vorwort), Sylvia Bieber (přispěvovatel • Mitwirkende), Doris Blübaum (přispěvovatel • Mitwirkende), Christoph Danelzik-Brüggemann (přispěvovatel • Mitwirkende), Angelika Jakobi (přispěvovatel • Mitwirkende), Christmut Präger (přispěvovatel • Mitwirkende), Moez Safta (přispěvovatel • Mitwirkende), Christoph Schaden (přispěvovatel • Mitwirkende), Birgit Schwarz (přispěvovatel • Mitwirkende), Michael V Schwarz (přispěvovatel • Mitwirkende), Tomáš Vorel (překladatel • Übersetzer)
ISBN 10: 3935880154 / ISBN 13: 9783935880152
Vydavatelství • Verlag: Bayreuth und Friedrichshafen, Kunstmuseum Bayreuth/Zeppelin Museum, 2006
Bayreuth/ Friedrichshafen 2006, 224 stran • Seiten
Vyšlo v řadě publikací Muzea umění Bayreuth (svazek 20) • Erschienen in der Schriftenreihe des Kunstmuseums Bayreuth (Band 20)
Velikost • Größe: 24,5 x 29,7 cm
Material: brožovaná publikace • Hardcover


Vyšlo při příležitosti výstavy • Hrsg. anlässlich der Ausstellung „Auf Papier: Max Beckmann – Otto Dix – Karl Hubbuch“, Kunstmuseum Bayreuth, 25. černa – 15. října 2006 … Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách; přeloženo z němčiny a francouzštiny • Biografische Daten, Übersicht über Ausstellungen und Vertretung in Sammlungen; übersetzt aus dem Deutschen und Französischen.

Výstavní katalog přibližuje tři významné německé výtvarníky 20. století – Maxe Beckmanna 1884-1950, Otto Dixe 1891-1969 a Karla Hubbucha 1891-1979. Zaměřuje se na jejich výtvarné práce na papíře, tedy na jejich grafickou tvorbu a kresby. • Der Ausstellungskatalog stellt drei bedeutende deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts vor – Max Beckmann 1884-1950, Otto Dix 1891-1969 und Karl Hubbuch 1891-1979. Der Schwerpunkt liegt auf ihren Arbeiten auf Papier, d.h. ihren Grafiken und Zeichnungen.
Vystaveno • Ausgestellt in: na domácí půdě • auf heimischem Boden im Kunstmuseum Bayreuth, … 25.06. – 15.10.2006 : Zeppelin Museum Friedrichshafen, … 27.10.2006 – 14.01.2007 : Galerie výtvarného umněí v Chebu • Galerie der bildenden Kunst Cheb).
Číst dál
Apps

Doprovodná publikace k výstavě “Betlemářské umění z Čech a Marktredwitz“ • Begleitbroschüre zur Ausstellung „Krippenkunst aus Böhmen und Marktredwitz”, 2009

České betlémy v Egerlandském muzeu v Marktredwitz


Je to malý, fascinující svět, který spojuje to, co nemůže být odlišnější: Betlémy z bavorsko-českého pohraničí. Na jedné straně filigránské řezbářské umění, na druhé straně živá barevnost malovaných figurek z hlíny – k vidění v Egerland Museum Marktredwitz. (Zdroj: BR – Mezi Spessartem a Karwendelem)


České betlémy, to je svět v miniatuře. Výstava představuje cenné a nejkrásnější egerlandské / chebské betlémy v široké škále. Skříňové betlémy s nejkrásnějšími miniaturními řezbami z Kynšperku, betlémy s porcelánovými figurkami z oblasti kolem Lokte a Horního Slavkova, vyřezávané betlémy z Tachovska a mnoho dalšího. Při stavbě betlémů na Chebsku se používaly i další materiály, jako je hlína, tragant a papír. Vánoční zahradu, variantu chebského betlému v protestantsky ovlivněném Ašském výběžku, lze považovat za českou paralelu krajinného betlému z Marktredwitz v sousedním Bavorsku. I zde se však jednalo o protestantské obyvatelstvo, které se ujalo ve skutečnosti katolického betlému.


Celá tato rozmanitost svědčí o někdejším významu betlémářského zvyku a o řemeslné zručnosti umělců, řemeslníků a kutilů na Chebsku. Druhá světová válka ukončila velkou tradici chebských betlémů. Vyhnancům se v letech 1945/1946 vešlo do zavazadel jen zřídka několik figurek. Někteří obyvatelé Chebska udržovali vzpomínky na „domácí Vánoce“ v nově vytvořených betlémech, které navrhovali podle domácích motivů. (Zdroj: publikace k výstavě)

Böhmische Krippen im Egerland Museum Marktredwitz

Es ist eine kleine, faszinierende Welt, die zusammenbringt, was unterschiedlicher nicht sein könnte: Krippen aus dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Einerseits filigrane Schnitzkunst, andererseits die lebendige Farbigkeit bemalter Figuren aus Ton – zu sehen im Egerlandmuseum Marktredwitz. (Quelle: BR – Zwischen Spessart und Karwendel).

Boehmische Krippen – eine Welt im Kleinen. Die Ausstellung präsentiert wertvolle und schönste Egerländer Krippen in einer großen Bandbreite. Kastenkrippen mit feinsten Miniaturschnitzereien aus Königsberg a. d. Eger, Krippen mit Porzellanfiguren aus der Gegend um Elbogen und Schlaggenwald, geschnitzte Krippen aus dem Tachauer Gebiet und vieles mehr. Weitere Materialien wie Ton, Tragant und Papier kamen beim Krippenbau im Egerland ebenfalls zum Einsatz. Der Weihnachtsgarten, eine Spielart der Egerländer Krippe im evangelisch geprägten Ascher Ländchen, kann als böhmische Parallele zur Marktredwitzer Landschaftskrippe im benachbarten Bayern gesehen werden. Auch hier war es die protestantische Bevölkerung, die das eigentlich katholische Krippenwesen aufnahm.

All diese Vielfalt spricht für die einstige Bedeutung des Krippenbrauchs und die handwerklichen Leistungen der Künstler, Handwerker und Bastler im Egerland. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete die große Tradition der Egerländer Krippen. Nur wenige Figuren konnten bei der Vertreibung 1945/1946 im Gepäck mitgenommen werden. Einige Egerländer ließen ihre Erinnerung an die „Weihnacht zuhause“ in neu geschaffenen Krippen, die sie nach heimatlichen Motiven gestalteten, weiterleben. (Quelle: Veröffentlichung zur Ausstellung)

Číst dál