V těchto neklidných časech nabízíme naše služby s výjimkou tlumočení za nezměněných podmínek • In diesen turbulenten Zeiten bieten wir unsere Dienste ausgenommen Dolmetschen unter unveränderten Bedingungen an

Naše služby, kompetence, priority • Unsere Leistungen, Kompetenzen, Prioritäten

Potřebujete

• překlad mezi češtinou a němčinou v obou směrech?

• se soudním ověřením?

• korekturu textu v němčině nebo češtině?

• překlad a redakci rozsáhlých textových souborů či sborníků?

• tlumočení konsekutivní či simultánní?

Pak jste tu správně.

Brauchen Sie

Übersetzung zwischen Tschechisch und Deutsch in beiden Richtungen?

mit gerichtlicher Beglaubigung?

Textkorrektur in Deutsch oder Tschechisch?

Übersetzung und Lektorat umfangreicher Textdateien oder Sammelbänder?

Konsekutiv- oder Simultandolmetschen?

Dann sind Sie hier richtig.


Zde budou uvedeny podrobněji jednotlivé úkony

Hier stehen später Einzelheiten zu den jeweiligen Handlungen

Kompletní služby • Komplexe Leistungen

Přeložená znění dokumentů • übersetzte Dokumentenfassungen

Vybraná témata • Ausgewählte Themen


Read More
Soudní ověření • Beglaubigungsvermerk

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen


Read More
Překlady a redakce sborníků • Übersetzungen und Lektorat Sammelbänder

Cílem je plynulý jazyk a snadno čitelný text • Das Ziel ist fließende Sprache und gut lesbarer Text.


Read More
Korektury • Korrekturlesen
Při korektuře kontrolujeme, zda text neobsahuje chyby v pravopisu, gramatice a typografii ...
Read More
Tlumočení • Dolmetschen
Máme více než 25 let zkušeností s tlumočením a zprostředkujeme také moderní tlumočnickou techn...
Read More
Podpora přeshraniční spolupráce • Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Naše jazykové zprostředkování umožňuje realizaci projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj ...
Read More

Základní statistické údaje • Grundlegende statistische Daten

99
zakázek • Aufträge 2010-2020
99
ověření Beglaubigungs-Vermerk • 2010-2020
99
Tlumočení    Dolmetschen    2010-2020
99
Překlady pro hospodářský sektor Übersetzungen für den Wirtschaftsbereich 2010-2020

Projekty • Projekte

Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis • Neue Wege der kommunalen Zusammenarbeit im Gebiet der Euregio Egrensis
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis • Neue Wege der kommunalen Zusammenarbeit im Gebiet der Euregio Egrensis
24. 12. 2020

• Projekt se snaží propojit zúčastněné obce v odborné rovině

• Za tímto účelem se počítá s výměnou zkušeností na všech úrovních obecní správy

• V rámci pracovních skupin a studijních cest budou vyhodnoceny podobnosti a rozdíly v komunální oblasti

• Mittels dieses Vorhabens wird die Vernetzung der beteiligten Kommunen auf fachlicher Ebene angestrebt

• Dazu sind Erfahrungsaustausche auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung geplant

• Im Rahmen von Arbeitsgruppen und Studienreisen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im kommunalen Bereich gegenübergestellt

„Hvězdy Fanie“ – přeshraniční hudební a taneční vzdělávání pro děti a mládež • „Die Sterne von Fania“ – länderübergreifende Musik- und Tanzbildung für Kinder und Jugendliche
„Hvězdy Fanie“ – přeshraniční hudební a taneční vzdělávání pro děti a mládež • „Die Sterne von Fania“ – länderübergreifende Musik- und Tanzbildung für Kinder und Jugendliche
24. 12. 2020

• Tento projekt je zaměřen na přeshraniční podporu uměleckých a hudebních schopností dětí a mládeže
• Během velkého počtu workshopů a projektových týdnů v rámci celého regionu Euregio Egrensis se účastníci projektu sbližují a jsou vedeni zkušenými trenéry a hudebními pedagogy

• Die grenzüberschreitende Förderung von künstlerischen und musikalischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen steht im Mittelpunkt dieses Vorhabens

• In einer Vielzahl von Workshops und Projektwochen in der gesamten Euregio Egrensis kommen sich die Projektteilnehmer näher und werden von erfahrenen Trainern und Musikpädagogen angeleitet

Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis • Traditionelle Handwerke in der Region Euregio Egrensis
Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis • Traditionelle Handwerke in der Region Euregio Egrensis
24. 12. 2020

Příhraniční česko-saský region má společnou historii a tradice, které byly v minulosti vlivem politických změn zpřetrhány. Zachování a ochrana tohoto kulturního dědictví je důležitá pro budoucí generace. • Die tschechisch-sächsische Grenzregion hat eine gemeinsame Geschichte und Tradition, die in der Vergangenheit durch die politischen Änderungen abgeschnitten wurde. Der Erhalt und Schutz dieses Kulturgutes ist für die zukünftigen Generationen von großer Bedeutung.

Naši partneři a klienti • Unsere Partner und Kunden