O nás • Wir über uns

Naše služby, kompetence, priority • Unsere Leistungen, Kompetenzen, Prioritäten

Na trhu působíme jako jazyková kancelář od roku 1995, máme odpovídající odborné, jazykové a především interkulturní zkušenosti, které umožňují orientaci ve společenských zvyklostech a kulturním klimatu české i německé společnosti. Měnící se firemní kultura a formy společenského života v České republice a Spolkové republice Německo, kde působím podobnou měrou, jako v Čechách, se přibližují, současně si ale ponechávají určité vyhraněné rysy poplatné vývoji těchto společenských celků ve 20. století. Specializujeme se na česko-německé texty s prioritou témat uvedených níže. V této jazykové kombinaci poskytuji i ověření shody textu doložkou soudního tlumočníka.

Wir sind seit 1995 als Sprachbüro auf dem Markt tätig und verfügen über entsprechende fachliche, sprachliche und vor allem interkulturelle Erfahrung, die es uns ermöglicht, sich in den sozialen Gepflogenheiten und dem kulturellen Klima der tschechischen und deutschen Gesellschaft zurechtzufinden. Die sich wandelnde Unternehmenskultur und die Formen des sozialen Miteinaderbestehens in der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland, in der ich in ähnlichem Maße wie in der Tschechischen Republik tätig bin, rücken näher, behalten jedoch zugleich bestimmte ausgeprägte Charakteristika, die der Entwicklung dieser Gesellschaftssysteme im 20. Jahrhundert zuzurechnen sind. Wir sind spezialisiert auf tschechisch-deutsche Texte mit Schwerpunkt auf den nachstehend aufgeführten Themen. In dieser Sprachkombination beglaubige ich auch die Übereinstimmung der Texte mit dem Vermerk eines Gerichtsübersetzers.

V těchto neklidných časech nabízíme naše služby s výjimkou tlumočení za nezměněných podmínek • In diesen turbulenten Zeiten bieten wir unsere Dienste ausgenommen Dolmetschen unter unveränderten Bedingungen an

Kompletní služby • Komplexe Leistungen

… přeložená znění dokumentů • übersetzte Dokumentenfassungen

Vybraná témata • Ausgewählte Themen


Read More
Soudní ověření • Beglaubigungsvermerk

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen


Read More
… překlady a redakce sborníků • Übersetzungen und Lektorat Sammelbänder

Cílem je plynulý jazyk a snadno čitelný text • Das Ziel ist eine fließende Sprache und ein gut lesbarer Text.


Read More
Korektury • Korrekturlesen
Při korektuře kontrolujeme, zda text neobsahuje chyby v pravopisu, gramatice a typografii ...
Read More
Tlumočení • Dolmetschen
Máme více než 25 let zkušeností s tlumočením a zprostředkujeme také moderní tlumočnickou techn...
Read More

Základní statistické údaje • Grundlegende statistische Daten

99
zakázek • Aufträge 2010-2020
99
ověření Beglaubigungs-Vermerk • 2010-2020
99
Tlumočení    Dolmetschen    2010-2020
99
Překlady pro hospodářský sektor Übersetzungen für den Wirtschaftsbereich 2010-2020

Projekty • Projekte

Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis • Neue Wege der kommunalen Zusammenarbeit im Gebiet der Euregio Egrensis
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis • Neue Wege der kommunalen Zusammenarbeit im Gebiet der Euregio Egrensis
24. 12. 2020

• Projekt se snaží propojit zúčastněné obce v odborné rovině

• Za tímto účelem se počítá s výměnou zkušeností na všech úrovních obecní správy

• V rámci pracovních skupin a studijních cest budou vyhodnoceny podobnosti a rozdíly v komunální oblasti

• Mittels dieses Vorhabens wird die Vernetzung der beteiligten Kommunen auf fachlicher Ebene angestrebt

• Dazu sind Erfahrungsaustausche auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung geplant

• Im Rahmen von Arbeitsgruppen und Studienreisen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im kommunalen Bereich gegenübergestellt

„Hvězdy Fanie“ – přeshraniční hudební a taneční vzdělávání pro děti a mládež • „Die Sterne von Fania“ – länderübergreifende Musik- und Tanzbildung für Kinder und Jugendliche
„Hvězdy Fanie“ – přeshraniční hudební a taneční vzdělávání pro děti a mládež • „Die Sterne von Fania“ – länderübergreifende Musik- und Tanzbildung für Kinder und Jugendliche
24. 12. 2020

• Tento projekt je zaměřen na přeshraniční podporu uměleckých a hudebních schopností dětí a mládeže
• Během velkého počtu workshopů a projektových týdnů v rámci celého regionu Euregio Egrensis se účastníci projektu sbližují a jsou vedeni zkušenými trenéry a hudebními pedagogy

• Die grenzüberschreitende Förderung von künstlerischen und musikalischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen steht im Mittelpunkt dieses Vorhabens

• In einer Vielzahl von Workshops und Projektwochen in der gesamten Euregio Egrensis kommen sich die Projektteilnehmer näher und werden von erfahrenen Trainern und Musikpädagogen angeleitet

Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis • Traditionelle Handwerke in der Region Euregio Egrensis
Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis • Traditionelle Handwerke in der Region Euregio Egrensis
24. 12. 2020

Příhraniční česko-saský region má společnou historii a tradice, které byly v minulosti vlivem politických změn zpřetrhány. Zachování a ochrana tohoto kulturního dědictví je důležitá pro budoucí generace. • Die tschechisch-sächsische Grenzregion hat eine gemeinsame Geschichte und Tradition, die in der Vergangenheit durch die politischen Änderungen abgeschnitten wurde. Der Erhalt und Schutz dieses Kulturgutes ist für die zukünftigen Generationen von großer Bedeutung.

Naši partneři a klienti • Unsere Partner und Kunden