Klimentov 56, 353 01 Velká Hleďsebe, CZ
+420 606 404 443
+420 354 627 114

Přijímáme i nadále překlady online – e-mailem   
Wir akzeptieren weiterhin Online-Übersetzungen – per E-Mail

Vývoj • Werdegang

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

tlumočení • dolmetschen

spotřeba kávy • kaffeekonsum

Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v Čechách.

Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in Tschechien.

právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí
hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát
projekty – Cíl evropská územní spolupráce
hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl
certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS)

víc • mehr

Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse
Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV
Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Bergbauindustrie
Zertifizierung der QM-Systeme

víc • mehr

Konsekutivní, konferenční, simultánní tlumočení v kabině i pomocí šeptacího zařízení.

Konsekutiv-, Konferenz-, Simultandolmetschen in einer Kabine oder mit Flüsteranlage.

Překlady se soudním ověřením

víc • mehr

Amtlich beglaubigte Übersetzungen mit Beglaubigungsvermerk

víc • mehr

Vybraná témata

 • právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu
 • hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti, komplexní audity
 • projekty – Cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování
 • stavební dokumentace – dokumenty územního a regionálního plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích
 • hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká
 • certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001 a některé další
 • doprava
 • obnovitelné zdroje energie

Ausgewählte Themen

 • Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate im Bereich der ZPO, des BGB und Handelsrechts, notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen
 • Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen der Gesellschaft
 • Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit  – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung
 • Bauunterlagen – Unterlagen der Raum- und Regionalplanung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern
 • Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Bergbauindustrie – Beschreibungen der Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittelalter
 • Zertifizierung der QM-Systeme und die mitgeltende ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001 sowie weitere Zertifikate
 • Verkehr
 • Erneuerbare Energien

Soudní překlady

Pro institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní překlad“ nebo „s doložkou soudního tlumočníka“). Toto ověření skýtá příjemci listiny – úřadu či instituci – jistotu kvalifikovaně provedeného a zmíněnými institucemi bez výhrady akceptovaného překladu.

Při odbavení soudního překladu  tlumočník spojí Vámi dodanou předlohu a vlastní překlad spolu s ověřovací doložkou do jednoho nedělitelného dokumentu. Tento komplet zpravidla odevzdáte na úřadu nebo v bance – to je smyslem tohoto správního úkonu.

Proto doporučujeme pro případ,kdy nechcete přijít o cenný a unikátní originál (vysvědčení, diplom, úvěrovou smlouvu apod.), který zpravidla nevratně zůstane v rukou příjemce, dodat nám NAMÍSTO ORIGINÁLU úředně ověřenou kopii.

Nejsnáze pořídíte takovou ověřenou kopii originálu u služby CZECHPOINT, kterou vede každá větší pošta.
Dokument nám můžete doručit:
a) osobně do kanceláře na adresu Velká Hleďsebe, Klimentov 56, kde si ho můžete také v domluveném termínu vyzvednout,
b) postup zpracování velmi urychlí naskenování a zaslání dokumentu e-mailem, uveďte prosím i Vámi požadovaný termín vyzvednutí a Vaše telefonní spojení a fakturační adresu. Stejně tak můžete využít formuláře v pravém sloupci.
Rádi Vám poradíme na telefonech 354 627 114 nebo 606 404 443.

Beglaubigte Übersetzungen

Für institutionelle Interessenten fertigen wir Dokumente ab, die eine amtliche Übersetzung durch einen Gerichtsdolmetscher erfordern.  Diese Beglaubigung gewährt dem Empfänger – dem Amt oder der Behörde – die Sicherheit einer fachkundig durchgeführten und durch obige Institutionen vorbehaltlos akzeptierten Übersetzung.

Der Gerichtsdolmetscher verbindet die von Ihnen eingereichte Textvorlage und seine eigene Übersetzung untrennbar zusammen mit dem Beglaubigungsvermerk in ein untrennbares Dokument. Daher empfehlen wir wertvolle Urkunden (Zeugnisse, Diplome, Zertifikate, Kreditverträge etc.) zu behalten und uns eine vom Notar beglaubigte Kopie zu übergeben.

Zustellung und Abholen:
Am besten Sie scannen Ihre Unterlagen ein und übersenden diese an uns per e-mail. Geben Sie bitte auch Ihren gewünschten Abgabetermin und Ihre Telefonverbindung sowie Ihre Rechnungsadresse an. Ebenso gut können Sie das Formular in der rechten Spalte in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gern unter der Festnetznummer +420 354 627 114 oder Mobilnummer +420 606 404 443.

LOREM IPSUM DOLOR

GPDR • DSGVO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

GET STARTED NOW

Our Team

There are number of instructions to be followed at the time of refilling an inket cartridge. So whenever your printer ink runs dry you need to follow the below steps for inkjet cartridge refill.

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Our Happy Clients

A Right Media Mix Can Make The Difference

Client Testimonials

Don’t take our word for it – here’s what our clients say:

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

John Doe

Company name

Tiráž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Impressum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

A few things we’re great at

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

GET STARTED

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

GET STARTED

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

GET STARTED

FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

GET STARTED

Kontakt

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení
Klimentov 56
CZ-353 01 Velká Hleďsebe
49°57’55.5″N 12°39’54.9″E | GOOGLE MAPS 49.965417, 12.665250 | PLUS CODE XM88+63 Velká Hleďsebe