Jazyková poradna / Ústav pro jazyk český AVČR

Předmětem hlavní činnosti ÚJČ je vědecký výzkum v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykům, zejména pokud jde o slovní zásobu, gramatickou stavbu, slohovou diferenciaci a výstavbu textů, a dále v oblasti obecné lingvistiky a didaktiky jazyků.
 
Předmětem jiné činnosti ÚJČ je výuka českého jazyka i cizích jazyků pro subjekty mimo AV ČR v rozsahu volné kapacity jazykových kurzů. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.
 
Pracovníci ÚJČ pedagogicky působí na řadě vysokých škol a přispívají tak k rozvoji vzdělanosti české společnosti v oblasti českého jazyka. Zapojují se též do popularizačních aktivit a zprostředkovávají aktuální výsledky výzkumu veřejnosti.
 
 

Účelem ÚJČ je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti českého jazyka a jazykového vzdělávání, přispívat k využití výsledků výzkumu a zajišťovat infrastrukturu výzkumu včetně specializované výuky jazyků.


Ziel des ÚJČ ist es, wissenschaftliche Forschung im Bereich der tschechischen Sprache und des Sprachunterrichts zu betreiben, zur Nutzung der Forschungsergebnisse beizutragen und eine Forschungsinfrastruktur, einschließlich eines spezialisierten Sprachunterrichts, bereitzustellen.


Die Haupttätigkeit des Instituts ist die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der tschechischen Landessprache, ihres gegenwärtigen Zustands und ihrer historischen Entwicklung und ihrer Beziehungen zu anderen Sprachen, insbesondere im Hinblick auf Wortschatz, grammatische Struktur, Stilunterscheidung und Textkonstruktion, sowie auf dem Gebiet der allgemeinen Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik.

Zu den weiteren Tätigkeiten des ÚJČ gehört der Unterricht der tschechischen Sprache und von Fremdsprachen für natürliche und juristische Personen außerhalb der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten der Sprachkurse. Die Bedingungen für andere Tätigkeiten werden durch die entsprechenden Gewerbeerlaubnisse und das Gesetz über öffentliche Forschungseinrichtungen festgelegt.

Die Mitarbeiter des ÚJČ lehren an einer Reihe von Universitäten und tragen so zur Entwicklung der tschechischen Sprachausbildung in der tschechischen Gesellschaft bei. Sie sind auch an Popularisierungsmaßnahmen beteiligt und machen aktuelle Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich.


Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.