Home

Vývoj • Werdegang

Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v Čechách.

Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in Tschechien.

Nabízíme • Unser Angebot

Text připravujeme

Der Inhalt wird vorbereitet

Continue Reading

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu

hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti, komplexní audity

projekty – Cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování

stavební dokumentace – dokumenty územního a regionálního plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích

hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká

certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001 a některé další

doprava

obnovitelné zdroje energie


Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate im Bereich der ZPO, des BGB und Handelsrechts, notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen

Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen der Gesellschaft

Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit  – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung

Bauunterlagen – Unterlagen der Raum- und Regionalplanung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern

Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Bergbauindustrie – Beschreibungen der Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittelalter

Zertifizierung der QM-Systeme und die mitgeltende ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001 sowie weitere Zertifikate

Verkehr

Erneuerbare Energien

Continue Reading

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen

Pro soukromé i institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní překlad“ nebo „s doložkou soudního tlumočníka“). Toto ověření skýtá příjemci listiny – úřadu či instituci – jistotu kvalifikovaně provedeného a zmíněnými institucemi bez výhrady akceptovaného překladu.

Při odbavení soudního překladu  tlumočník spojí Vámi dodanou předlohu a vlastní překlad spolu s ověřovací doložkou do jednoho nedělitelného dokumentu. Tento komplet zpravidla odevzdáte na úřadu nebo v bance – to je smyslem tohoto správního úkonu.

Proto doporučujeme pro případ,kdy nechcete přijít o cenný a unikátní originál (vysvědčení, diplom, úvěrovou smlouvu apod.), který zpravidla nevratně zůstane v rukou příjemce, dodat nám NAMÍSTO ORIGINÁLU úředně ověřenou kopii.

Nejsnáze pořídíte takovou ověřenou kopii originálu u služby CZECHPOINT, kterou vede každá větší pošta.
Dokument nám můžete doručit:
a) osobně do kanceláře na adresu Velká Hleďsebe, Klimentov 56, kde si ho můžete také v domluveném termínu vyzvednout,
b) postup zpracování velmi urychlí naskenování a zaslání dokumentu e-mailem, uveďte prosím i Vámi požadovaný termín vyzvednutí a Vaše telefonní spojení a fakturační adresu. Stejně tak můžete využít formuláře v pravém sloupci.
Rádi Vám poradíme na telefonech 354 627 114 nebo 606 404 443.

Für private und institutionelle Interessenten fertigen wir Dokumente ab, die eine amtliche Übersetzung durch einen Gerichtsdolmetscher erfordern.  Diese Beglaubigung gewährt dem Empfänger – dem Amt oder der Behörde – die Sicherheit einer fachkundig durchgeführten und durch obige Institutionen vorbehaltlos akzeptierten Übersetzung.

Der Gerichtsdolmetscher verbindet die von Ihnen eingereichte Textvorlage und seine eigene Übersetzung untrennbar zusammen mit dem Beglaubigungsvermerk in ein untrennbares Dokument. Daher empfehlen wir wertvolle Urkunden (Zeugnisse, Diplome, Zertifikate, Kreditverträge etc.) zu behalten und uns eine vom Notar beglaubigte Kopie zu übergeben.

Zustellung und Abholen:
Am besten Sie scannen Ihre Unterlagen ein und übersenden diese an uns per e-mail. Geben Sie bitte auch Ihren gewünschten Abgabetermin und Ihre Telefonverbindung sowie Ihre Rechnungsadresse an. Ebenso gut können Sie das Formular in der rechten Spalte in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gern unter der Festnetznummer +420 354 627 114 oder Mobilnummer +420 606 404 443.

Continue Reading

Kontakt

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení
Klimentov 56
CZ-353 01 Velká Hleďsebe
49°57’55.5″N 12°39’54.9″E | GOOGLE MAPS 49.965417, 12.665250 | PLUS CODE XM88+63 Velká Hleďsebe

info@eurotext.info
• +420 354 627 114 (VOIP)
• +420 355 455 962 (VOIP)
• +420 606 404 443 (Mobil)
• IDDS uvmsuy6


Rádi o Vás uslyšíme | Lassen Sie von sich hören | Keep in touch

Continue Reading

Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …

Pravopis jako maglajz/s. Někde mezi marazmem a orgazmem

aktualne.cz, Jan Lipold | jan.lipold@aktualne.cz

No a? Aspoň nezakrníme. Slovíčkaření, jazyková hlídka Aktuálně.cz.
Těm, kdo používají pravopis jako dílnu plnou pečlivě nadepsaných šuplíků, z toho musí naskakovat husí kůže. Neuspořádanost psaní „s“ a „z“ v cizích slovech znervózňuje nejen pořádkumilovné slovíčkáře.
Zásuvky někdo vysypal a šroubky a hřebíky naházel zpátky halabala. Na pracovišti máme tak trochu bordel.
Uklidí to někdo někdy? Asi ne. A vadí to snad? Asi ne. Tak pojďme na to.
Do práce. Jak se co poslední dobou psává?
Konkurs, to je film od Miloše Formana, ani k osmdesátinám mu ho nepřejmenovali. Ačkoli jinak zpěváci podstupují konkurz a do firem nastupují konkurzní správci. Akcie a měny mají svůj kurz. Ale, nemohu si pomoct, Costa Concordia nebo zahraniční politika nabrala špatný kurs.

Kurz stoupá, a puls klesá. Nebo snad píšete pulz? Ale srdce spíš pulzuje, než pulsuje, souhlasíte?
Diskutujeme o dizertačních pracích, jako by se nechumelilo. Latinskou předponu „-dis“ jsme totiž před démonem „z“ ještě ubránili. To jsou šuplíky až nahoře, kam ruka bordelářka nedosáhla. Pak jsou z toho ovšem takovéhle dizproporce.
Eutanázie. A co Eurázie a vlastně vůbec, Ázie? Kolem ponku se nám povaluje přihoblovaný komunizmus (to by měl být povinný pravopis pro členy KSČM), marazmus a orgazmus. To všechno se smí! A taky že děje, kdesi v hlubokých sklepeních.
Nejen na Hradě naštěstí dávají přednost – ismům.
Polopatismus, jánabráchismus, buddhismus, bushismus a klausismus (riziko klauzizmu je přece jen příliš velké). Tudy vede cesta.
Organizace, ale organismus. Tranzit a tranzistor, ale transvestita (nechcete ho psát se „z“, viďte že ne?). Razance, a renesance (na věčné časy a nikdy jinak). Konzerva, konzole, a Konsolidační agentura. Prostě systematický systém. Maglajs/z.
Nebožtík pan profesor Machovec lomil rukama, když mu novinoví korektoři opravovali jeho filosofii na filozofii. Marně. Dnes už bez ilusí: burza, prezident a univerzita zvítězili.
Ale ne definitivně. Nebudeme tu stát jako nějaký komparz. Vzhůru, staromilci!
Princip dublet, tedy dvou (někdy dokonce tří) správných verzí, vtrhl do češtiny plnou silou po roce 1993, s novými Pravidly. Do bedničky s nářadím přibyl speciální francouzák, kterým se dá utáhnout a přibít cokoli – a ono to drží, ten pravopis. Účel splněn.
Univerzální klíč. A navíc – nůž, kterým bez námahy nakrájíte cokoli.
Pravopis z teleshoppingu. Proč si komplikovat situaci – piš, jak slyšíš, vraž tam „z“, a nespleteš se (skoro nikdy). Babicovy dobroty.
Tady někde je důvod, proč jazykový úzus postupně hubí s a favorizuje z.
Údajné archaizmy přibývají čím dál tím rychleji.

Totiž, aby ten organizovaný nepořádek, když už v dílně nastal, neskončil velkým úklidem: Akcí Z.
Bez diskuse.
Komplikovaná a proměnlivá pravopisná situace má přece i své výhody. Například můžeme dát najevo, v jaké jazykové „vrstvě“ se hodláme pohybovat. Kým chceme být. A vede nás to k tomu, abychom o slovech víc přemýšleli a uvažovali, proč se píšou tak, anebo jinak. V pravopisném zmatku jen tak snadno nezpohodlníme.
A vůbec, v jakém zmatku? Anarchie je jen zdánlivá. Pravopisná příručka ústavu pro Jazyk český se s entropií, která teď ve veřejném jazykovém prostoru kolem s/z panuje, vyrovnává stručně, srozumitelně a se ctí.
Odkaz na ni viz zde. Doporučeno Slovíčkařením.
P.S. A teď něco úplně jiného. Nemohl by někdo novinářům poradit, jakým sympatičtějším výrazem nahradit spojení „pohonné hmoty“?
Angličtina má fuel, ale palivo jsou u nás spíš brikety, než benzín.
Pohonné hmoty ovšem znějí jako z nějaké chemicko-technologické příručky pro svazarmovce. Nebo je menší zlo, říkat jim, alespoň v titulcích, prostě „benzín“? Vzhledem k cenám na světových trzích jde o dlouhodobě aktuální problém.

unsplash-logoSUNNY BHOJAWALA

Das Komma zwischen Hauptsätzen

Sicher kennen Sie die Regeln der Kommasetzung für selbstständige Hauptsätze: Folgen die Sätze direkt aufeinander, so setzt man ein Komma; steht eine Konjunktion wie oder, und, sowie dazwischen, kann man ein Komma setzen, muss aber nicht.
Was aber gilt als selbstständiger Hauptsatz? Eigentlich ist ein Satz ja dadurch definiert, dass er ein gebeugtes Verb enthält. Also liegen grammatisch gesehen bei Er kam, sah und ließ es bleiben drei Sätze vor, denn wir haben hier drei gebeugte Verben. Die Krux ist, dass es sich bei den beiden letzten um elliptische Sätze handelt, denen jeweils das Subjekt fehlt. Stünde hier Er kam, er sah[,] und er ließ es bleiben, so käme unsere Regel vom Anfang zur Anwendung. Merke: Der selbstständige Hauptsatz braucht nicht nur ein gebeugtes Verb, sondern auch ein Subjekt. (Dass es auch Sätze gibt, die ohne Subjekt auskommen, lassen wir an dieser Stelle unter den Tisch fallen.)
Selbst wenn der elliptische Satz stark erweitert ist, ist das noch kein Grund für ein Komma: Sie stand frühmorgens auf und ging dann bereits vor dem Frühstück mit ihren beiden Mischlingshunden spazieren. Was nun durch und bzw. oder verbundene selbstständige Hauptsätze angeht, so bleibt die Frage, wann denn nun das Komma gesetzt und wann es lieber weggelassen werden sollte. Die Empfehlung richtet sich in der Regel nach der Länge der einzelnen Sätze. Daher schreibt man besser: Es war warm und die Vögel zwitscherten, aber Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, und die Luft war erfüllt vom Gezwitscher unserer gefiederten Freunde.

Vollkommen 

Das Adjektiv vollkommen hat zwei verschiedene Gebrauchskontexte und Bedeutungen, die im Sprachgebrauch in aller Regel durch unterschiedliche Akzentuierung voneinander differenziert werden.• In der Bedeutung „ohne Fehler“ (z. B. er war ein vollkommener Mann, die Statue ist vollkommen) ist die zweite Silbe akzentuiert: [fɔl‘kɔmǝn].• In der Bedeutung „völlig, vollständig“ (z. B. er war vollkommen betrunken, er ist vollkommen durchgedreht) ist die erste Silbe akzentuiert: [‘fɔlkɔmǝn].
Aus: Duden – Das Aussprachewörterbuch, 7. Auflage, Berlin 2015

Continue Reading

Aktuálně • Aktuell

DUMMY – This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses, unique identifiers) and use cookies, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy, including the following advertising-related purposes employed by the Owner and by third-parties: Information storage and access; Personalisation; Ad selection, delivery, reporting; Content selection, delivery, reporting; Measurement. You can freely give, reject, or revoke your consent without incurring limitations, and change your ad-related choices at any time by accessing the advertising preferences panel. You accept the use of cookies by closing or dismissing this notice, by scrolling this page, by clicking a link or button or by continuing to browse otherwise.
Continue Reading

Tiráž • Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,
Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE
Právní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.
Identifikační číslo IČ: 49769669
Daňové identifikační číslo DIČ: CZ 511111039
Příslušný finanční úřad: Mariánské Lázně – neplátce daně z přidané hodnoty.
PŘEDPOKLADY A KOMPETENCE
Podle nomenklaturních požadavků, dále Großes Deutsches Sprachdiplom na Goethe-Institutu Inter Nationes v Praze v pověření LMU München, 20.02.2007, č. diplomu 27956
Přes pečlivou obsahovou kontrolu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsah stran propojených odkazy odpovídají výlučně jejich provozovatelé. Z tohoto zdroje je možné převzít bezúplatně informace s uvedením jejich zdroje, tedy této webové prezentace.

Herausgeber: Tomáš Vorel, Übersetzungen und Dolmetschen aus deutscher Sprache, bestellt durch das Ernennungsdekret des Bezirksgerichts in Pilsen (Krajský soud v Plzni) vom 3. November 1999, Akt.-Nr. Spr. 1658/99,
Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE
Rechtsform: Freiberufler – 101 – natürliche Person nicht eingetragen im Handelsregister.
Erfasst bei: 340203 – Stadt Mariánské Lázně.
Identifikationsnummer IDNr./IČ: 49769669
USt-IDNr./DIČ: CZ 511111039
Zuständiges Finanzamt: Mariánské Lázně – kein Mehrwertsteuerzahler.
VORAUSSETZUNGEN UND KOMPETENZEN
Laut Nomenklaturvorgaben, des Weiteren das Große Deutsche Sprachdiplom am Goethe-Institut Inter Nationes in Prag in Beauftragung der LMU München, 20.02.2007, Diplom-Nr. 27956
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Prüfung haften wir für die Inhalte und die Funktionsfähigkeit externer verlinkter Angebote nicht, sondern allein die jeweiligen Anbieter. Etwaige rechtliche Hinweise und Auskünfte sind unverbindlich. Das Urheberrecht beschränkt sich auf die Wiedergabe und Weitergabe von Inhalten dieser Seiten, die unentgeltlich ist und unter der Voraussetzung stattfinden darf, dass die Quelle – diese Internetseiten – genannt werden.

Continue Reading

A few things we’re great at

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur laoreet cursus volutpat. Aliquam sit amet ligula et justo tincidunt laoreet non vitae lorem. Aliquam porttitor tellus enim, eget commodo augue porta ut. Maecenas lobortis ligula vel tellus sagittis ullamcorper. Vestibulum pellentesque cursus risus, in ultrices odio. Morbi dui metus, fringilla quis urna vitae, fringilla tristique nibh. Donec ultrices est ut dapibus dapibus. Nunc fermentum viverra risus, et mollis ante commodo sit amet. Vestibulum eu enim nec lectus volutpat dignissim vel sit amet dui. Maecenas sodales mi non nibh egestas gravida. In in dolor orci. Mauris viverra eu enim eu luctus. Praesent vel orci pulvinar, semper augue et, interdum sapien.

Pellentesque quis sodales tellus. Pellentesque at aliquet magna. Mauris vel nunc lobortis, imperdiet velit vel, congue massa. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae. Vestibulum pellentesque cursus risus, in ultrices odio. Morbi dui metus, fringilla quis urna vitae. Nulla lacus magna, mattis sed semper sed, tincidunt sit amet sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras neque sem, congue eget iaculis eget, mollis sed lacus. Donec ante nibh, ornare ac eros at, accumsan rhoncus lectus. Praesent finibus et quam id gravida. Donec et velit id arcu commodo tristique congue ac ligula. Proin a tempus justo. In aliquet libero ac lobortis faucibus. Quisque facilisis tincidunt posuere. Aenean finibus tortor dictum nisl semper, ac sodales odio volutpat. Maecenas ultricies hendrerit nisi nec varius. Phasellus vel lectus sed mauris rhoncus tempor sit amet non risus. Aenean eu fringilla diam. Mauris iaculis facilisis sem sit amet blandit.

  • Etiam eget enim vitae elit!
  • Nam semper nulla at turpis!
  • Donec vestibulum ante at nibh!

Aliquam dignissim, nisi ac luctus blandit, ipsum est accumsan leo, a dignissim nibh ipsum ut nulla. Nam sit amet arcu ligula. Morbi sed quam et sapien faucibus pharetra ultricies ac neque. Vestibulum quis pulvinar urna. Praesent sodales purus in accumsan fermentum. Etiam euismod, neque at tincidunt auctor, magna erat tincidunt nisl, venenatis tristique arcu massa sit amet ex. Phasellus consequat placerat enim, vitae sollicitudin urna ornare at.

Be the change that you wish to see in the world.

Duis nulla purus, scelerisque a augue ut, tempus rhoncus erat. Nam massa mauris, accumsan eget fringilla sed, placerat nec mauris. Mauris blandit odio sit amet mattis ultrices. Fusce luctus porta mauris malesuada posuere. Proin sagittis pellentesque augue quis congue. Proin feugiat quam eget eleifend imperdiet. Maecenas commodo nulla et ipsum bibendum, id lacinia dolor varius. Pellentesque id orci laoreet, sollicitudin ante vitae, aliquam mauris. Praesent in turpis tortor. Integer ac lacus orci. Nulla vitae felis urna. Donec at nunc semper, efficitur felis tincidunt, finibus tortor. Pellentesque nec est eu risus suscipit vestibulum. Nulla convallis non tortor at fringilla. Maecenas at elit justo.

Continue Reading