Kontakt

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení
Klimentov 56
CZ-353 01 Velká Hleďsebe
49°57’55.5″N 12°39’54.9″E | GOOGLE MAPS 49.965417, 12.665250 | PLUS CODE XM88+63 Velká Hleďsebe

texty@vorel.store
info@eurotext.info
• +420 354 627 114 (VOIP)
• +420 355 455 962 (VOIP)
• +420 606 404 443 (Mobil)
• IDDS uvmsuy6


Otevírací doba | Öffnungszeiten
PO/MO + ČT/DO: 9:00–19:00
ÚT/DI, ST/MI, PÁ/FR: 9:00–17:00Tiráž • Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,
Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE
Právní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.
Identifikační číslo IČ: 49769669
Daňové identifikační číslo DIČ: CZ 511111039
Příslušný finanční úřad: Mariánské Lázně – neplátce daně z přidané hodnoty.
PŘEDPOKLADY A KOMPETENCE
Podle nomenklaturních požadavků, dále Großes Deutsches Sprachdiplom na Goethe-Institutu Inter Nationes v Praze v pověření LMU München, 20.02.2007, č. diplomu 27956
Přes pečlivou obsahovou kontrolu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsah stran propojených odkazy odpovídají výlučně jejich provozovatelé. Z tohoto zdroje je možné převzít bezúplatně informace s uvedením jejich zdroje, tedy této webové prezentace.

Herausgeber: Tomáš Vorel, Übersetzungen und Dolmetschen aus deutscher Sprache, bestellt durch das Ernennungsdekret des Bezirksgerichts in Pilsen (Krajský soud v Plzni) vom 3. November 1999, Akt.-Nr. Spr. 1658/99,
Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE
Rechtsform: Freiberufler – 101 – natürliche Person nicht eingetragen im Handelsregister.
Erfasst bei: 340203 – Stadt Mariánské Lázně.
Identifikationsnummer IDNr./IČ: 49769669
USt-IDNr./DIČ: CZ 511111039
Zuständiges Finanzamt: Mariánské Lázně – kein Mehrwertsteuerzahler.
VORAUSSETZUNGEN UND KOMPETENZEN
Laut Nomenklaturvorgaben, des Weiteren das Große Deutsche Sprachdiplom am Goethe-Institut Inter Nationes in Prag in Beauftragung der LMU München, 20.02.2007, Diplom-Nr. 27956
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Prüfung haften wir für die Inhalte und die Funktionsfähigkeit externer verlinkter Angebote nicht, sondern allein die jeweiligen Anbieter. Etwaige rechtliche Hinweise und Auskünfte sind unverbindlich. Das Urheberrecht beschränkt sich auf die Wiedergabe und Weitergabe von Inhalten dieser Seiten, die unentgeltlich ist und unter der Voraussetzung stattfinden darf, dass die Quelle – diese Internetseiten – genannt werden.

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen

Pro soukromé i institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní překlad“ nebo „s doložkou soudního tlumočníka“). Toto ověření skýtá příjemci listiny – úřadu či instituci – jistotu kvalifikovaně provedeného a zmíněnými institucemi bez výhrady akceptovaného překladu.

Při odbavení soudního překladu  tlumočník spojí Vámi dodanou předlohu a vlastní překlad spolu s ověřovací doložkou do jednoho nedělitelného dokumentu. Tento komplet zpravidla odevzdáte na úřadu nebo v bance – to je smyslem tohoto správního úkonu.

Proto doporučujeme pro případ,kdy nechcete přijít o cenný a unikátní originál (vysvědčení, diplom, úvěrovou smlouvu apod.), který zpravidla nevratně zůstane v rukou příjemce, dodat nám NAMÍSTO ORIGINÁLU úředně ověřenou kopii.

Nejsnáze pořídíte takovou ověřenou kopii originálu u služby CZECHPOINT, kterou vede každá větší pošta.
Dokument nám můžete doručit:
a) osobně do kanceláře na adresu Velká Hleďsebe, Klimentov 56, kde si ho můžete také v domluveném termínu vyzvednout,
b) postup zpracování velmi urychlí naskenování a zaslání dokumentu e-mailem, uveďte prosím i Vámi požadovaný termín vyzvednutí a Vaše telefonní spojení a fakturační adresu. Stejně tak můžete využít formuláře v pravém sloupci.
Rádi Vám poradíme na telefonech 354 627 114 nebo 606 404 443.

Für private und institutionelle Interessenten fertigen wir Dokumente ab, die eine amtliche Übersetzung durch einen Gerichtsdolmetscher erfordern.  Diese Beglaubigung gewährt dem Empfänger – dem Amt oder der Behörde – die Sicherheit einer fachkundig durchgeführten und durch obige Institutionen vorbehaltlos akzeptierten Übersetzung.

Der Gerichtsdolmetscher verbindet die von Ihnen eingereichte Textvorlage und seine eigene Übersetzung untrennbar zusammen mit dem Beglaubigungsvermerk in ein untrennbares Dokument. Daher empfehlen wir wertvolle Urkunden (Zeugnisse, Diplome, Zertifikate, Kreditverträge etc.) zu behalten und uns eine vom Notar beglaubigte Kopie zu übergeben.

Zustellung und Abholen:
Am besten Sie scannen Ihre Unterlagen ein und übersenden diese an uns per e-mail. Geben Sie bitte auch Ihren gewünschten Abgabetermin und Ihre Telefonverbindung sowie Ihre Rechnungsadresse an. Ebenso gut können Sie das Formular in der rechten Spalte in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gern unter der Festnetznummer +420 354 627 114 oder Mobilnummer +420 606 404 443.

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

 • právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu
 • hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti, komplexní audity
 • projekty – Cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování
 • stavební dokumentace – dokumenty územního a regionálního plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích
 • hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká
 • certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001 a některé další
 • doprava
 • obnovitelné zdroje energie
 • Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate im Bereich der ZPO, des BGB und Handelsrechts, notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen
 • Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen der Gesellschaft
 • Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit  – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung
 • Bauunterlagen – Unterlagen der Raum- und Regionalplanung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern
 • Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Bergbauindustrie – Beschreibungen der Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittelalter
 • Zertifizierung der QM-Systeme und die mitgeltende ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001 sowie weitere Zertifikate
 • Verkehr
 • Erneuerbare Energien