Klimentov 56, 353 01 Velká Hleďsebe, CZ
+420 606 404 443
+420 354 627 114

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

 • právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu
 • hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti, komplexní audity
 • projekty – Cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování
 • stavební dokumentace – dokumenty územního a regionálního plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích
 • hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká
 • certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001 a některé další
 • doprava
 • obnovitelné zdroje energie
 • Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate im Bereich der ZPO, des BGB und Handelsrechts, notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen
 • Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen der Gesellschaft
 • Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit  – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung
 • Bauunterlagen – Unterlagen der Raum- und Regionalplanung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern
 • Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Bergbauindustrie – Beschreibungen der Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittelalter
 • Zertifizierung der QM-Systeme und die mitgeltende ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001 sowie weitere Zertifikate
 • Verkehr
 • Erneuerbare Energien