Vybraná témata • Ausgewählte Themen

právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu

hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti, komplexní audity

projekty – Cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování

stavební dokumentace – dokumenty územního a regionálního plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích

hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká

certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001 a některé další

doprava

obnovitelné zdroje energie


Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate im Bereich der ZPO, des BGB und Handelsrechts, notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen

Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen der Gesellschaft

Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit  – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung

Bauunterlagen – Unterlagen der Raum- und Regionalplanung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern

Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Bergbauindustrie – Beschreibungen der Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittelalter

Zertifizierung der QM-Systeme und die mitgeltende ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001 sowie weitere Zertifikate

Verkehr

Erneuerbare Energien

Continue Reading