Několik užitečných pokynů a odpovědí • Einige nützliche Hinweise und Antworten

Osvědčený postup: zaslat naskenovaný dokument, nebo ho osobně doručit, po vyhotovení překladu je třeba se dostavit i s originálem nebo s úředně ověřenou kopií originálu (provádí CzechPoint, radnice nebo notář). Originál a překlad spojím, orazítkuji a přiložím očíslovanou ověřovací doložku. • Bewährte Vorgehensweise: Schicken Sie bitte ein eingescanntes Dokument oder geben Sie es persönlich ab; nach der Übersetzung müssen Sie mit dem Original oder einer beglaubigten Kopie des Originals (von CzechPoint, dem Rathaus oder einem Notar) persönlich erscheinen. Ich füge das Original und die Übersetzung zusammen, stemple sie ab und füge eine nummerierte Beglaubigungsklausel bei.

Tlumočím konsekutivně i simultánně. Na každém úkonu je třeba se dohodnout osobně (+420 606 404 443), prosím o zavolání. • Ich dolmetsche konsekutiv und simultan. Jede Sitzung muss persönlich vereinbart werden (+420 606 404 443), rufen Sie mich bitte an.

Řada kolegů nerada hovoří o cenách, především díky mnohdy jen svízelně odhadnutelné pracnosti úkonu. U nás je tomu takto: Překlady počítáme na požádání buď v normostranách, normořádcích (ustálený zvyk u německé klientely), nebo ve slovech. Údaj ve slovech si může každý přímo zjistit v editoru (vyjma PDF dokumentů) a je pro zákazníka nejsrozumitelnější. Naše ceny nepředstavují dogma, vždy je možné se dohodnout. SMĚRNÁ CENA PŘEKLADU za slovo se pohybuje od 1,50 Kč až 2,00 Kč podle náročnosti textu. Pro kvalifikovanou kalkulaci je nutné text nejdřívě vidět. Zašlete nám ho, pokud je to možné. Při TLUMOČENÍ se jedná o případ od případu, cenová dohoda se tedy odvíjí od konkrétního případu. • Viele Kollegen sprechen nicht gerne über Preise, vor allem wegen des oft schwer abzuschätzenden Arbeitsaufwands der Aufgabe. Bei uns ist dies wie folgt der Fall: Wir berechnen Übersetzungen auf Wunsch entweder in Normseiten, Normzeilen (bei deutschen Auftraggebern üblich) oder in Wörtern. Die Wortzahl kann direkt im Editor überprüft werden (außer bei PDF-Dokumenten) und ist für den Kunden am nachvollziehbarsten. Unsere Preise stellen kein Dogma dar, es ist immer möglich, eine Einigung zu erzielen. Der PREIS PRO WORT reicht von 1,50 CZK bis 2,00 CZK, je nach Komplexität des Textes. Für eine qualifizierte Kalkulation ist es notwendig, den Text vorher gesehen zu haben. Bitte senden Sie uns diesen nach Möglichkeit zu. Beim DOLMETSCHEN handelt es sich um eine Fall-zu-Fall-Basis, so dass die Preisvereinbarung vom konkreten Fall abhängt.