Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis • Neue Wege der kommunalen Zusammenarbeit im Gebiet der Euregio Egrensis

  • Projekt se snaží propojit zúčastněné obce v odborné rovině
  • Za tímto účelem se počítá s výměnou zkušeností na všech úrovních obecní správy
  • V rámci pracovních skupin a studijních cest budou vyhodnoceny podobnosti a rozdíly v komunální oblasti
  • Do realizace projektu budou zapojeny i další místní a regionální organizace (např. spolky, školy, firmy), které budou taktéž vybízeny k přeshraniční spolupráci
  • Také obyvatelé zúčastněných obcí se do projektu bezprostředně zapojí díky německo-českým lidovým slavnostem
  • Mittels dieses Vorhabens wird die Vernetzung der beteiligten Kommunen auf fachlicher Ebene angestrebt
  • Dazu sind Erfahrungsaustausche auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung geplant
  • Im Rahmen von Arbeitsgruppen und Studienreisen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im kommunalen Bereich gegenübergestellt
  • Weitere lokale und regionale Organisationen (z.B. Vereine, Schulen, Firmen) werden in die Projektumsetzung eingebunden und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit animiert
  • Die Bevölkerung wird mittels deutsch­ tschechischer Bürgerfeste unmittelbar am Projekt beteiligt
Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.