GDPR info

Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje třetí strany, které obdrží od Objednatele v podobě textů k překladu/korektuře nebo mu budou předány při tlumočení, pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), a za jejich ochranu nese plnou odpovědnost. Dodavatel zpracovává osobní údaje třetích stran pouze po dobu trvání této smlouvy. Osobními údaji třetích stran dle tohoto odstavce jsou zejména:

 • Údaje obsažené v úředních dokumentech jako rodný, úmrtní, oddací list
 • Údaje obsažené ve smlouvách třetích stran
 • Údaje v úředních dokumentech vydaných orgány státní moci (Policie ČR, např. rozsudky)
 • Citlivé údaje ve zdravotních zprávách a dokumentacích
 • Všechny ostatní údaje, které jsou podle Článku 4, odst. 1 Nařízení definovány jako údaje osobní

Dodavatel přijetím zakázky (potvrzením smlouvy) poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů třetí strany splňovalo požadavky Nařízení, a aby byla zajištěna ochrana práv této třetí strany.

Dodavatel nezapojí do zpracování osobních údajů třetí strany žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud dodavatel zapojí po souhlasu objednatele dalšího zpracovatele, musí být tomuto zpracovateli na základě smlouvy či práva Evropské unie uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů třetí strany.

Dodavatel je povinen:

 • zpracovávat osobní údaje třetí strany pouze na základě doložených pokynů objednatele
 • zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje třetí strany byly zavázány k mlčenlivosti
 • přijmout všechna opatření požadovaná dle čl. 32 Nařízení
 • dodržet podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v čl. 28 odst. 2 a 4 Nařízení
 • zohlednit povahu zpracování a být objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení
 • být objednateli nápomocen při zjišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež dodavatel dostal k dispozici
 • v souladu s rozhodnutím objednatele vymazat všechny osobní údaje třetí strany, nebo je vrátit objednateli po ukončení právního vztahu vzniklého z této smlouvy, a dále vymazat všechny existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu Evropské unie nepožaduje uložení daných osobních údajů
 • poskytnout objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené dle tohoto odstavce či dle Nařízení, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověří, a k těmto auditům přispěje.