Sborník • Sammelwerk: Beckmann/Dix/Hubbuch

Na papíře • Auf Papier: Max Beckmann, Otto Dix und Karl Hubbuch
(Řada publikací Muzea umění Bayreuth – svazek 20 • Schriftenreihe des Kunstmuseum Bayreuth – Band 20), brožované vydání • gebundene Ausgabe – 01.06.2006

Německé vydání • Deutsche Ausgabe von Marina von Assel (autorka, předmluva, přispěvovatel • Autor, Vorwort, Mitwirkende), Dirk Blübaum (autor, předmluva, přispěvovatel • Autor, Vorwort, Mitwirkende), Jiří Vykoukal (předmluva • Vorwort), Sylvia Bieber (přispěvovatel • Mitwirkende), Doris Blübaum (přispěvovatel • Mitwirkende), Christoph Danelzik-Brüggemann (přispěvovatel • Mitwirkende), Angelika Jakobi (přispěvovatel • Mitwirkende), Christmut Präger (přispěvovatel • Mitwirkende), Moez Safta (přispěvovatel • Mitwirkende), Christoph Schaden (přispěvovatel • Mitwirkende), Birgit Schwarz (přispěvovatel • Mitwirkende), Michael V Schwarz (přispěvovatel • Mitwirkende), Tomáš Vorel (překladatel • Übersetzer)
ISBN 10: 3935880154 / ISBN 13: 9783935880152
Vydavatelství • Verlag: Bayreuth und Friedrichshafen, Kunstmuseum Bayreuth/Zeppelin Museum, 2006
Bayreuth/ Friedrichshafen 2006, 224 stran • Seiten
Vyšlo v řadě publikací Muzea umění Bayreuth (svazek 20) • Erschienen in der Schriftenreihe des Kunstmuseums Bayreuth (Band 20)
Velikost • Größe: 24,5 x 29,7 cm
Material: brožovaná publikace • Hardcover


Vyšlo při příležitosti výstavy • Hrsg. anlässlich der Ausstellung „Auf Papier: Max Beckmann – Otto Dix – Karl Hubbuch“, Kunstmuseum Bayreuth, 25. černa – 15. října 2006 … Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách; přeloženo z němčiny a francouzštiny • Biografische Daten, Übersicht über Ausstellungen und Vertretung in Sammlungen; übersetzt aus dem Deutschen und Französischen.

Výstavní katalog přibližuje tři významné německé výtvarníky 20. století – Maxe Beckmanna 1884-1950, Otto Dixe 1891-1969 a Karla Hubbucha 1891-1979. Zaměřuje se na jejich výtvarné práce na papíře, tedy na jejich grafickou tvorbu a kresby. • Der Ausstellungskatalog stellt drei bedeutende deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts vor – Max Beckmann 1884-1950, Otto Dix 1891-1969 und Karl Hubbuch 1891-1979. Der Schwerpunkt liegt auf ihren Arbeiten auf Papier, d.h. ihren Grafiken und Zeichnungen.
Vystaveno • Ausgestellt in: na domácí půdě • auf heimischem Boden im Kunstmuseum Bayreuth, … 25.06. – 15.10.2006 : Zeppelin Museum Friedrichshafen, … 27.10.2006 – 14.01.2007 : Galerie výtvarného umněí v Chebu • Galerie der bildenden Kunst Cheb).
číst více

Doprovodná publikace k výstavě “Betlemářské umění z Čech a Marktredwitz“ • Begleitbroschüre zur Ausstellung „Krippenkunst aus Böhmen und Marktredwitz”, 2009

České betlémy v Egerlandském muzeu v Marktredwitz


Je to malý, fascinující svět, který spojuje to, co nemůže být odlišnější: Betlémy z bavorsko-českého pohraničí. Na jedné straně filigránské řezbářské umění, na druhé straně živá barevnost malovaných figurek z hlíny – k vidění v Egerland Museum Marktredwitz. (Zdroj: BR – Mezi Spessartem a Karwendelem)


České betlémy, to je svět v miniatuře. Výstava představuje cenné a nejkrásnější egerlandské / chebské betlémy v široké škále. Skříňové betlémy s nejkrásnějšími miniaturními řezbami z Kynšperku, betlémy s porcelánovými figurkami z oblasti kolem Lokte a Horního Slavkova, vyřezávané betlémy z Tachovska a mnoho dalšího. Při stavbě betlémů na Chebsku se používaly i další materiály, jako je hlína, tragant a papír. Vánoční zahradu, variantu chebského betlému v protestantsky ovlivněném Ašském výběžku, lze považovat za českou paralelu krajinného betlému z Marktredwitz v sousedním Bavorsku. I zde se však jednalo o protestantské obyvatelstvo, které se ujalo ve skutečnosti katolického betlému.


Celá tato rozmanitost svědčí o někdejším významu betlémářského zvyku a o řemeslné zručnosti umělců, řemeslníků a kutilů na Chebsku. Druhá světová válka ukončila velkou tradici chebských betlémů. Vyhnancům se v letech 1945/1946 vešlo do zavazadel jen zřídka několik figurek. Někteří obyvatelé Chebska udržovali vzpomínky na „domácí Vánoce“ v nově vytvořených betlémech, které navrhovali podle domácích motivů. (Zdroj: publikace k výstavě)

Böhmische Krippen im Egerland Museum Marktredwitz

Es ist eine kleine, faszinierende Welt, die zusammenbringt, was unterschiedlicher nicht sein könnte: Krippen aus dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Einerseits filigrane Schnitzkunst, andererseits die lebendige Farbigkeit bemalter Figuren aus Ton – zu sehen im Egerlandmuseum Marktredwitz. (Quelle: BR – Zwischen Spessart und Karwendel).

Boehmische Krippen – eine Welt im Kleinen. Die Ausstellung präsentiert wertvolle und schönste Egerländer Krippen in einer großen Bandbreite. Kastenkrippen mit feinsten Miniaturschnitzereien aus Königsberg a. d. Eger, Krippen mit Porzellanfiguren aus der Gegend um Elbogen und Schlaggenwald, geschnitzte Krippen aus dem Tachauer Gebiet und vieles mehr. Weitere Materialien wie Ton, Tragant und Papier kamen beim Krippenbau im Egerland ebenfalls zum Einsatz. Der Weihnachtsgarten, eine Spielart der Egerländer Krippe im evangelisch geprägten Ascher Ländchen, kann als böhmische Parallele zur Marktredwitzer Landschaftskrippe im benachbarten Bayern gesehen werden. Auch hier war es die protestantische Bevölkerung, die das eigentlich katholische Krippenwesen aufnahm.

All diese Vielfalt spricht für die einstige Bedeutung des Krippenbrauchs und die handwerklichen Leistungen der Künstler, Handwerker und Bastler im Egerland. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete die große Tradition der Egerländer Krippen. Nur wenige Figuren konnten bei der Vertreibung 1945/1946 im Gepäck mitgenommen werden. Einige Egerländer ließen ihre Erinnerung an die „Weihnacht zuhause“ in neu geschaffenen Krippen, die sie nach heimatlichen Motiven gestalteten, weiterleben. (Quelle: Veröffentlichung zur Ausstellung)

číst více