Akademický slovník současné češtiny

Nová slova
v češtině

Akademický slovník současné češtiny (ASSČ) se připravuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., od roku 2012. Zásady zpracování jsou představeny v publikaci Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny (pdf). Nový slovník úzce navazuje na dlouholetou tradici tvorby všeobecných výkladových slovníků vznikajících v lexikografickém oddělení Ústavu pro jazyk český. Tato tradice se rozvíjí od rozsahově největšího Příručního slovníku jazyka českého (1935–1957) a pokračuje k rozsahem střednímu Slovníku spisovného jazyka českého (1960–1971) a dále k jednosvazkovému Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1. vydání 1978; 2., opravené a doplněné vydání 1994, 3., opravené vydání 2003).

Od vydání Slovníku spisovného jazyka českého, jehož rozsahu nově připravovaný slovník odpovídá nejvíce, uplynulo více než 40 let (od vydání prvního dílu dokonce let 50) a to je z hlediska dynamiky slovní zásoby, metodologie lingvistiky, resp. lexikografie, z hlediska platformy pro vytváření slovníku i média pro jeho publikování velmi dlouhé období. Při přípravě nového slovníku využíváme poznatky a nástroje korpusové lingvistiky a lexikografie i možnosti počítačové techniky vůbec, a to jak při práci s lexikálním materiálem (jazykové korpusy, excerpční databáze, elektronické archivy, texty na webu, speciální softwarové nástroje), tak při vlastní tvorbě slovníku (speciální lexikografický software) i při jeho publikování na webových stránkách.

ASSČ je slovník středního rozsahu, s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho cílem je popsat slovní zásobu současné češtiny (tj. od roku 1945), a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). Podávají se i termíny, nikoli však úzce specializované. Lexikální jednotky užívané v profesní a zájmové komunikaci jsou ve slovníku zachycovány v omezeném rozsahu, a to tehdy, pokud se užívají mimo profesní, zájmové prostředí. Z nářečních výrazů se uvádějí ty, které mají širší územní platnost a užívají se především v mluvené komunikaci, příp. i v literatuře.

Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.