Themes

 • právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů plynoucích ze sporů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, dále notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu
 • hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti. Komplexní audity na bázi požadavků GRI 3.0, 3.1 a 4, na bázi IIRC
 • projekty – cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování
 • stavební dokumentace – územně plánovací a stavebně technické dokumenty, územní a stavební povolení a dokumentace, územní plány, přeshraniční regionální plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích
 • hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká
 • certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, v komplexním oboru automotive a s ním souvisejícími certifikačními požadavky podle certifikace ISO/TS 16949 a především VDA 6.1 a 6.4, zabýváme se lokalizací technologie produkčního softwaru, SW pro skladové celky a jeho lokalizací, a s ním související terminologii pro řízení a regulaci
 • doprava
 • obnovitelné zdroje energie

 

 • Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate aus Streitsachen im Bereich der ZPO und des BGB, Handelsrecht, des Weiteren notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen
 • Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen im Zusammenhang mit einer Rechnungsprüfung der Gesellschaft auf der Grundlage der Vorgaben von GRI 3.0, 3.1 a 4, auf der Grundlage von IIRC
 • Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung
 • Bauunterlagen – Raumplanungs- und bautechnische Unterlagen – Flächennutzungsbescheide un Baugenehmigungen, Raum- und Bauleitpläne, grenzüberschreitende regionale Planung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern
 • Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Abbauindustrie – Beschreibungen von Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittealter
 • Zertifizierung der QM-Systeme und der zusammenhängenden ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001, Arbeitssicherheit OHSAS 18001, im komplexen Bereich Automotive und mit ihm zusammenhängenden Zertifizierungsanforderungen nach ISO/TS 16949 und v.a.D. VDA 6.1 und 6.4, wir lokalisieren Produktionssoftware, SW für Lageranlagen unter Einsatz der Steuerungs- und Regelungstechnik
 • Verkehr
 • Erneuerbare Energien