GDPR (znění bude nahrazeno)

S odkazem na již platné Nařízení (EU) 2016/679 (EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů – ONOOÚ [General Data Protection Regulation – GDPR, Règlement général sur la protection des données – RGPD]) si Vás dovolujeme upozornit na nutné změny při zpracování osobních údajů našich klientů, se kterými přicházíme do kontaktu při poskytování našich služeb. Nařízení je platné pro všechny správce i zpracovatele osobních údajů. Přestože ještě nebyla zavedena národní úprava tohoto nařízení, zavazujeme se tímto při naší vzájemné spolupráci dodržovat zásady ochrany osobních údajů. O změně podmínek s ohledem na zpracování a ochranu osobních údajů Vás budeme informovat. (learn more in EN & DE) … coming up soon


Když používáte naše služby, svěřujete nám své údaje. Chápeme, že se jedná o velkou odpovědnost, a soustavně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a umožnili vám je spravovat.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení, se sídlem Klimetov 56, 353 01 Velká Hleďsebe, IČO: 49769669, OSVČ (dále také „VOREL TEXTY“), evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně, jako výlučný zpracovatel osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.eurotext.info informuje o níže popsaném shromažďování, zpracování, předávání a výmazu Vašich osobních údajů a Vašich právech plynoucích z implementace nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – obecně a zkráceně také GDPR.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu info@eurotext.info nebo do datové schránky zpracovatele (ID: uvmsuy6).

Nejčastější obecné osobní údaje
jméno
adresa
trvalé bydliště
doručovací adresa
pohlaví
věk
datum narození
místo narození
rodné číslo
osobní stav
zdravotní znevýhodnění
fotografický záznam
video záznam
audio záznam
e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje například jméno i firmu)
telefonní číslo – soukromé i pracovní
IP adresa
různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další…
vzdělání
příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu
kulturní profil
jiné
Nejčastější zvláštní osobní údaje
údaje o rasovém či etnickém původu (národnost), NIKOLI státní občanství
politické názory, NIKOLI členství v politické straně nebo hnutí, NIKOLI členství v komunistické straně před rokem 1989 (dle ÚS)
náboženské vyznání
filozofické vyznání
členství v odborech
zdravotní stav – údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb
sexuální orientace
trestní delikty
pravomocná odsouzení
Genetické údaje * (zatím není součástí právní úpravy GDPR v ČR)
DNA, RNA
krevní skupina
Rh faktor krve
jiné
Biometrické údaje * (zatím není součástí právní úpravy GDPR v ČR)
snímek obličeje,
otisk prstu,
snímek oční duhovky,
snímek sítnice,
podpis
hlas (zabarvení)
jiné

Údaje nepožívající ochranu při zpracování

Primárně jsou z ochrany osobních údajů vyloučeny všechny právnické osoby, stejně tak orgány veřejné moci a jiné instituce. Naopak jejich zaměstnanců se už ochrana týká.
Anonymizované údaje ochranu dle výše uvedených právních předpisů nepožívají. U anonymizovaných údajů nelze ani nepřímo přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, elektronické pošty, datové schránky, telefonicky, dopisem či osobně, máme zato, že od nás žádáte naše služby, tedy překlady či tlumočení faktografického textu z jazyka A do jazyka B či obráceně. Projev Vaší vůle – objednávku našich služeb / zakázku – považujeme za dostatečný projev souhlasu se zpracováním údajů v textu se vyskytujících a zároveň za plně zdůvodňující účel jejich zpracování.

Vaše jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo využijeme k tomu, abychom s Vámi mohli udržovat spojení týkající se naplnění Vámi vyjádřeného požadavku, tj. abychom Vás informovali o postupu práce, termínu vyhotovení, k jakémukoli podnětu k navázání zpětné vazby (např. objasnění terminologie) a konečně cenových otázkách. Dále jsou tyto údaje nezbytnou součástí fakturačních podkladů. Poskytnutí těchto osobních údajů v textu obsažených nebo Vámi poskytnutých pro účely plnění smlouvy (zpracování zakázky, vzájemné komunikace) jsou naším nezbytným smluvním požadavkem. Jejich neposkytnutí může být důsledkem odstoupení od smlouvy nebo nedodržení dohodnutého termínu dodání.

Další Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.
  • Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) znamená, že na Vaši žádost musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů

Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli zpracovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému zpracovateli.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@eurotext.info nebo do datové schránky zpracovatele (ID: uvmsuy6).

Kde budou Vaše osobní údaje uloženy a kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budou uchovávány podle charakteru dodané předlohy – zdrojového textu – buď v elektronické nebo ve fyzické podobě (vytištěné). Zpracování dat probíhá v elektronické podobě, data jsou ukládána na našich interních úložištích, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby – naše elektronické výrobní, přenosové prostředky a úložiště jsou vybaveny zásadně kabelovou přípojkou (USB nebo RJ45 pro širokopásmové připojení DSL) a každodenně aktualizovanou verzí antivirového programu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, verze produktu s placenou licencí 6.5.2094.1. Nepožíváme cloudová úložiště. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelné kanceláři, do které mají přístup jen oprávněné osoby.

Příklad: Za účelem vystavení faktury s Vašimi základními daty pracuje dále poskytovatel účetních služeb a jednou ročně pověřený pracovník Krajského soudu v Plzni – týká se pouze evidence překladů s doložkou soudního tlumočníka.

V datové komunikaci prostřednictvím e-mailu využíváme protokolů Secure Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS) a certifikátu Let’s Encrypt.

Obecně však za vhodnější považujeme přenos osobních údajů prostřednictvím datové schránky (uvmsuy6).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci (viz povinnosti uložené Krajským soudem jmenovanému soudnímu tlumočníkovi) nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Cookies

používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba priority informací nebo délka jejich pobytu na naší prezentaci). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům kvalitní služby a zlepšovat efektivitu jejich návštěvy Internetu. Cookies používáme též k získání souhrnných anonymizovaných údajů o provozu na stránkách, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše webové stránky dále zlepšovat. Na našich webových stránkách používáme v zásadě dvě kategorie souborů cookies.

Esenciální (Session Cookies): Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které budou po skončení návštěvy automaticky smazány.

Konverzní (analytické cookies): Tyto soubory cookies pomáhají vylepšit a analyzovat funkci našich stránek. V řadě případů tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky, zrychlují načítání stránek a umožňují serveru zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.

Jak lze odmítnout používání cookies?

Použití cookies je možné nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies ve výchozím nastavení. Je tedy možné soubory cookie v nastavení vašeho prohlížeče odmítnou anebo nastavit užívání jen některých.

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Google Chrome?


Postup pro vypnutí souborů cookie:
Vyberte ikonu nabídky Chrome
Vyberte Nastavení
V dolní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení
V sekci Soukromí vyberte Nastavení obsahu
Vyberte Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat
Vyberte Hotovo

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Firefox?<


Postup pro vypnutí souborů cookie:
Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte Možnosti
Přejděte do sekce Soukromí
Nastavte volbu Nastavení historie: na hodnotu Použít pro historii vlastní nastavení
Nastavte předvolbu Povolit cookies třetích stran na Nikdy

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Internet Explorer?


Postup pro vypnutí souborů cookie:
Vyberte ikonku nabídky IE
Vyberte Zabezpečení a vyberte Zapnout/Vypnout ochranu před sledováním
Klikněte na Váš individuální seznam
Zaškrtněte Blokovat automaticky
Dále vyberte Zabezpečení a klikněte na Zapnout žádosti Do not track (nesledovat)
Potvrďte tlačítkem Zapnout

Stížnost můžete uplatnit u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabyly účinnosti 25.05.2018.