Domů

Essentials

Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v České republice. |

Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in der Tschechischen.

Domů

Essentials

Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v České republice. |

Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in der Tschechischen.

SOUDNÍ PŘEKLAD / Beglaubigte Übersetzung

Pro soukromé i institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní překlad“ nebo „s doložkou soudního tlumočníka“). Toto ověření skýtá příjemci listiny – úřadu či instituci – jistotu kvalifikovaně provedeného a zmíněnými institucemi bez výhrady akceptovaného překladu.

Při odbavení soudního překladu  tlumočník spojí Vámi dodanou předlohu a vlastní překlad spolu s ověřovací doložkou do jednoho nedělitelného dokumentu. Tento komplet zpravidla odevzdáte na úřadu nebo v bance – to je smyslem tohoto správního úkonu.

Proto doporučujeme pro případ,kdy nechcete přijít o cenný a unikátní originál (vysvědčení, diplom, úvěrovou smlouvu apod.), který zpravidla nevratně zůstane v rukou příjemce, dodat nám NAMÍSTO ORIGINÁLU úředně ověřenou kopii.

Nejsnáze pořídíte takovou ověřenou kopii originálu u služby CZECHPOINT, kterou vede každá větší pošta.
Dokument nám můžete doručit:
a) osobně do kanceláře na adresu Velká Hleďsebe, Klimentov 56, kde si ho můžete také v domluveném termínu vyzvednout,
b) postup zpracování však velmi urychlí naskenování a zaslání dokumentu e-mailem, kde prosím uveďte i Vámi požadovaný termín vyzvednutí a Vaše telefonní spojení a fakturační adresu. V případě větších objemů dat odesílejte prosím na e-mailovou adresu upload@eurotext.info (jeden e-mail max 20 MB).
Rádi Vám poradíme na telefonech 354 627 114 nebo 606 404 443.


Für private und institutionelle Interessenten fertigen wir Dokumente ab, die eine amtliche Übersetzung durch einen Gerichtsdolmetscher erfodern.  Diese Beglaubigung gewährt dem Urkundenempfänger – dem Amt oder der Behörde – die Sicherheit einer fachkundig durchgeführten und durch obige Institutionen vorbehaltlos akzeptierten Übersetzung.

Der Gerichtsdolmetscher verbindet die von Ihnen eingereichte Textvorlage und seine eigene Übersetzung untrennbar zusammen mit dem Beglaubigungsvermerk in ein untrennbares Dokument. 

Daher empfehlen wir wertvolle Urkunden (Zeugnisse, Diplome, Zertifikate, Kreditverträge etc.) zu behalten und uns eine vom Notar beglaubigte Kopie zu übergeben.
Zustellung und Abholen:
Am besten Sie scannnen Ihre Unterlagen ein und übersenden diese an uns per e-mail. Größere Datenvolumen erbitten wir an die E-mail-Adresse upload@eurotext.info zu schicken.
Wir beraten Sie gern unter der Festnetznummer +420 354 627 114 oder Mobilnummer +420 606 404 443.

Themes

 • právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů plynoucích ze sporů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, dále notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu
 • hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti. Komplexní audity na bázi požadavků GRI 3.0, 3.1 a 4, na bázi IIRC
 • projekty – cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování
 • stavební dokumentace – územně plánovací a stavebně technické dokumenty, územní a stavební povolení a dokumentace, územní plány, přeshraniční regionální plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích
 • hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká
 • certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, v komplexním oboru automotive a s ním souvisejícími certifikačními požadavky podle certifikace ISO/TS 16949 a především VDA 6.1 a 6.4, zabýváme se lokalizací technologie produkčního softwaru, SW pro skladové celky a jeho lokalizací, a s ním související terminologii pro řízení a regulaci
 • doprava
 • obnovitelné zdroje energie

 

 • Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate aus Streitsachen im Bereich der ZPO und des BGB, Handelsrecht, des Weiteren notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen
 • Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen im Zusammenhang mit einer Rechnungsprüfung der Gesellschaft auf der Grundlage der Vorgaben von GRI 3.0, 3.1 a 4, auf der Grundlage von IIRC
 • Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung
 • Bauunterlagen – Raumplanungs- und bautechnische Unterlagen – Flächennutzungsbescheide un Baugenehmigungen, Raum- und Bauleitpläne, grenzüberschreitende regionale Planung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern
 • Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Abbauindustrie – Beschreibungen von Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittealter
 • Zertifizierung der QM-Systeme und der zusammenhängenden ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001, Arbeitssicherheit OHSAS 18001, im komplexen Bereich Automotive und mit ihm zusammenhängenden Zertifizierungsanforderungen nach ISO/TS 16949 und v.a.D. VDA 6.1 und 6.4, wir lokalisieren Produktionssoftware, SW für Lageranlagen unter Einsatz der Steuerungs- und Regelungstechnik
 • Verkehr
 • Erneuerbare Energien

 

Kontakt

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení
Klimentov 56
CZ-353 01 Velká Hleďsebe
Otevírací doba | Öffnungszeiten
PO/MO + ČT/DO: 9:00–19:00
ÚT/DI, ST/MI, PÁ/FR: 9:00–17:00* (vyžadováno | Pflichtangabe)